strona główna o nas kontakt mapa strony

KTO MOŻE BYĆ PRZYJĘTY DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI


Do DPS dla Dzieci w Świebodzicach może być przyjęte dziecko niepełnosprawne, które wymaga  całodobowej opieki, rehabilitacji, terapii oraz innych form usprawniania i nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W placówce przebywają chłopcy upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym. Przyjmowane są dzieci z Zespołewm Downa, porażeniem mózgowym dziecięcym, zespołem Fas, cechami autyzmu i innymi współistniejącymi chorobami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, Starostwo Powiatowe powiadamia osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w placówce. O terminie przyjęcia powiadamia osobę zainteresowaną oraz jej opiekuna Dyrektor Domu lub pracownik socjalny.

PROCES PRZYJĘCIA DO PLACÓWKI

Rodzice lub opiekun prawny osoby zwraca się z prośbą do właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie Decyzji o skierowaniu do placówki i ustalenie odpłatności za pobyt małoletniego w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci.

W/W Ośrodek gromadzi niezbędną dokumentację i przekazuje ją do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15.

W/w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje Decyzję o umieszczeniu małoletniego w naszym Domu.

W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicom lub opiekunom prawnym małoletniego lub odebrania praw  Postanowienie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci wydaje Sąd Rejonowy właściwy pod względem zamieszkania dziecka.

 

PODSTAWY PRAWNE UMIESZCZENIA DZIECKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Art. 17 ust. 1 pkt 16, Art. 19 pkt 10, Art. 54 ust. 1 i 2, Art. 59 ust. 1-3, Art. 61.1 pkt.2, Art. 106 ust. 1, Art. 112 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 595 z późn. zm.)

§8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217 poz. 1837.)

 

KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA DPS

2 577, 97 zł ( dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem zł 97/100 / dane aktualne od 01.02.2013 r. /