strona główna o nas kontakt mapa strony

Fragmenty REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR SZKOLNYCH DE NOTRE DAME W ŚWIEBODZICACH.

§ 1

UST.1 Nazwa placówki brzmi: „ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach.”

UST. 2. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

UST.5. Dom działa na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Świdnica, z Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame – Prowincja Polska.

 

§2

UST. 1 Dom zapewnia wychowankom całodobową opiekę oraz warunki życia odpowiadające godności człowieka, poszanowaniu jego wolności i intymności. Personel Domu stara się stworzyć atmosferę życzliwości, wzajemnego szacunku i poczucia bezpieczeństwa oraz optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju wychowanków w celu maksymalnego usamodzielnienia, usprawniania i uspołeczniania.

UST. 2 Głównym celem działalności Domu jest świadczenie usług dla mieszkańców w zakresie potrzeb osobowych, bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu.

UST. 4 Cele i zadania Domu wypełniane są w duchu miłości chrześcijańskiej, zgodnie z zasadami personalizmu i założeniami Konstytucji Zgromadzenia Sióstr szkolnych de Notre Dame.

UST. 5. na terenie Domu działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy składający się w szczególności z pracowników Domu, który analizuje indywidualne potrzeby mieszkańców Domu i określa zakres świadczonych usług. Do zadań zespołu należy opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami ich realizacja.