strona główna o nas kontakt mapa strony

PROJEKT NR 1

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr

Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach realizuje w okresie od 01.10.2020-18.12.2020r.

projekt pn.

" Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej;

Włączenie Społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług"

wysokość grantu wynosi 38.154,00 zł

Grant jest przeznaczony na rzecz DPS na zakup środków ochronnych, urządzeń do dezynfekcji, środków higienicznych, pielęgnacyjnych, środków czystości, srzętu służącego doposażeniu izolatoriów itp.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

za pośrednictwem POWIATU ŚWIDNICKIEGO

PROJEKT NR 2

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr

Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach realizuje od 12.10.2020r.-31.12.2020r.

projekt pn.:

"Wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w ramach "Wsparcia Dolnośląskich DPS" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"

Grant przeznaczony jest na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu DPS

aktywnie pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami

GRANTODAWCĄ PROJEKTU JEST

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE-DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

GRANTOBIORCĄ w/w projektów realizowanych przez DPS w Świebodzicach jest jego organ prowadzący tj.:

ZGROMADZENIE SIÓSTR SZKOLNYCH DE NOTRE DAME PROWINCJA POLSKA z siedzibą w Opolu

 

PROJEKT NR 3

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach w 2020r. zrealizował projekt dofinansowanyz Funduszy Europejskich pn: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi Zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Dofinansowanie projektu wynosi: 21.399,72 zł

 

PROJEKT NR 01/2021

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i NFZ pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakladów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

II NABÓR

Dofinansowanie projektu wynosi: 16.163,32 zł