strona główna o nas kontakt mapa strony

WYJĄTKI ZE STATUTU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI W ŚWIEBODZICACH

§ 2

UST. 2 Dom ma charakter ponad lokalny i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

UST. 3 Dom dysponuje 60 miejscami stałego pobytu dla chłopców.

UST. 4 Dom stanowi statutową niegospodarczą działalność Zgromadzenia.

§4

UST. 1 Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb osobowych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych, na poziomie obowiązującego standardu.

UST. 2. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, wolność osobistą, umożliwia rozwój osobowości, a także w miarę możliwości usamodzielnia wychowanków z uwzględnieniem stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.

§5

UST.1 Mieszkaniec ma prawo do:

a)korzystania z usług świadczonych przez Dom i uzyskania pełnej informacji o tych usługach.

b)uzyskania stosownej pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb,

c)uzyskania stosownej pomocy w zapewnieniu ochrony prawnej, w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych,

d)przyjmowanie odwiedzin krewnych i przyjaciół,

e)współdecydowania o sprawach dotyczących jego osoby,

f)godnego i indywidualnego traktowania,

g)zgłaszania skarg i wniosków,

h)przebywania poza domem po uprzednim zgłoszeniu swojej nieobecności – dotyczy mieszkańców pełnoletnich,

i)godnego pochówku zgodnego z jego wyznaniem.


UST.2 Obowiązkiem mieszkańca domu jest:

a)dbanie o mienie Domu,

b)przestrzeganie norm i zasad współżycia w Domu

c)współtworzenie rodzinnej, pełnej szacunku atmosfery w Domu,

d)współdziałanie z pracownikami Domu w zaspokojeniu swoich potrzeb, w dbaniu o swoje zdrowie i wygląd oraz miejsce zamieszkania,

e)przestrzeganie wszelkich zasad porządkowych.

§6

UST. 1 Domem kieruje dyrektor, który reprezentuj jednostkę na zewnątrz.

UST. 2 Dyrektora powołuje i odwołuje Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

§8

UST.2 Źródłem dochodu budżetu Domu są:

a)dotacje budżetu państwa,

b)odpłatność gmin w wysokości ustalonej w decyzji o skierowaniu do Domu,

c)odpłatność przedstawiciela ustawowego mieszkańca,

d)odpłatność mieszkańca, który ukończył 18 rok życia,

e)darowizny rzeczowe i finansowe od osób prawnych i fizycznych, instytucji oraz organizacji charytatywnych krajowych i zagranicznych,

f)ofiarność publiczna.

UST.3 Wszystkie środki finansowe domu przeznaczone są na realizacje celów statutowych.

UST.5 Dom prowadzi sprawozdawczość finansów dotacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.