strona główna o nas kontakt mapa strony

kadra  

Dom zatrudnia kadrę posiadającą wysokie kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Obecnie zatrudnionych jest 45 osób / stan na dzień 31.12.2012 r. /.

 

W placówce zatrudniony jest: dyrektor, główny księgowy, referent ds kadr/kasjer, psycholog, neurologopeda, logopeda, dwóch terapetów zajęciowych posiadającyh przygotowanie do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz studia oligofrenopedagogiczne, instruktor ds kulturalno-oświatowych, fizjoterapeta, dwóch pracowników socjalnych, trzy pielęgniarki, opiekunowie kwalifikowani i pokojowe oraz kierowca. 

Praca w/w kadry polega na świadczeniu usług wg obowiązującego standardu tj. zapewnienia niezbędnych form pomocy dla dzieci i młodzieży.

Każdy mieszkaniec posiada „osobę pierwszego kontaktu”, która koordynuje działaniami wynikającymi z indywidualnego planu opieki, jest jego doradcą i pośrednikiem w załatwianiu codziennych spraw.

Osoby opiekujące się dziećmi starają się stworzyć atmosferę domu rodzinnego zapewniając poczucie ciepła i bezpieczeństwa.

 

Dom świadczy usługi:

w zakresie potrzeb bytowych

- zapewnienie miejsca zamieszkania w pokojach 1-, 2-, 3- i 4-osobowe, wyposażonych zgodnie z ustalonymi normami. korzystanie z łazienek wyposażonych w uchwyty dla osób niepełnosprawnych,

- wyżywienie zabezpiecza firma cateringowa wyłaniana w drodze corocznego, odnawialnego przetargu.Mieszkańcy mają dostęp do 4 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolacja oraz podwieczorek na terenie grupy. Zapewniamy wybór posiłków oraz posiłki dietetyczne w ilości i stopniu zleconym przez lekarza. Każdy posiłek jest wydawany przez 2 godziny. W celu utrzymania odpowiedniej temperatury posiłków, rozdzielnia cateringowa wyposażona jest w bemar gastronomiczny wodny. Mieszkańcy mają dostęp całodobowy do posiłków suchych i napoi, które przetrzymywane są w lodówkach umieszczonych w kuchenkach pomocniczych.

- 0dzież i obuwie dostosowane do pory roku , którą każdy podopieczny przechowuje w swojej półce i szafce oraz szatni. Każdy wychowanek posiada kilka kompletów odzieży, zmienianej według potrzeby, która jest zakupywana i pozyskiwana przez dom.

- utrzymanie czystości pomieszczeń zapewnia personel domu. 

 

opiekuńcze

- mieszkańcy, którzy tego wymagają są karmieni, przeprowadzani w czasie przemieszczania się po domu oraz na zajęcia szkolne poza obiekt. Udzielane jest im również wsparcie w zachowaniu czystości odzieży, pościeli, porządku w rzeczach użytku osobistego. Dzieci uczone są wykonywania czynności samoobsługowych na miarę swoich możliwości.

- dzieci korzystają z zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych, badań lekarskich, wizyt specjalistycznych, szczepień ochronnych, badań diagnostycznych, laboratoryjnych i innych wg potrzeby,

- mieszkańcom świadczona jest pomoc w załatwianiu spraw osobistych – uzyskania dowodu osobistego, przebycie procedury z uzyskaniem renty socjalnej,  wysłanie listu do osób bliskich, pomoc w rozmowie telefonicznej, zrobienie zakupów, zaniesienie do naprawy sprzętu ADG itp..

wspomagające 

- udział w terapii zajęciowej / ergoterapii, silwoterapii, muzykoterapii, terapii zabawą, stymulacji wielozmysłowej, biblioterapii, artreterapii, rekreacji, terapii pedagogicznej /.

- systematyczna rehabilitacja i korzystanie z zabiegów fizjoterapetycznych,/podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańca, fizyczne aktywizowanie i usprawnianie wychowanka/. spacery i jazda na rowerach, cotygodniowe wyjścia na basen kryty, zabawy na placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawy przy wykorzystaniu piłek, drabinek, materacy i basenu kulkowego, masaż suchy i wirowy, zabiegi relaksacyjne z użyciem jonizatora, muzyki, maty do masażu impulsowego

- aktywizowanie społeczne, a także zapewnienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych leży w kompetencjach instruktora ds. kulturalno–oświatowych. Instruktor działa w oparciu o sporządzony i zatwierdzony przez Dyrektora Domu – Roczny Plan Wydarzeń Kulturalno–Oświatowch. Zadaniem instruktora jest również bieżące śledzenie informacji miejskich domów kultury w regionie, ogłoszeń na portalach miast i stron internetowych dla dzieci i młodzieży oraz zgłaszanie podopiecznych do uczestnictwa w/w wydarzeniach.

- w celu zapewnienia podopiecznym stałego dostępu do informacji zorganizowano sale komputerową z dostępem do Internetu (3 komputery).

- stymulowanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną jest możliwe dzięki korespondencji jaką mieszkańcy mogą prowadzić, udostępniony jest również automat telefoniczny i 25 kart telefonicznych miesięcznie, a także praca z rodziną w kwestii odwiedzania wychowanka w placówce. Ponadto dom pomaga w kontakcie z bliskimi poprzez podprowadzanie i dowożenie do rodziny tych wychowanków, których rodziny nie są w stanie im tego zapewnić, a wyrażają wolę spotkań.

- stały kontakt podopiecznych za społecznością lokalną poprzez: uczestnictwo w różnych imprezach okolicznościowych, wyjazdy i zajęcia integracyjne, projekt partnerski z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Świdnicy "Dla Ciebie dla Mnie", kontakt z członkami wolontariatu "My dla Was" działającym przy Domu i na rzecz mieszkańców Domu, członkostwo w Stowarzyszeniu Charytatywno-Opiekuńczym im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach, współpracę z różnymi instytucjami, zapraszanie przyjaciół i znajomych do placówki.

W celu zapewnienia przestrzegania praw mieszkańca oraz sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków mieszkańcy w każdy wtorek w godz. od 16.00 do 17.00 oraz każdy piątek w godz. od 16.00 do 18.00 są przyjmowani przez Dyrektora Domu.

Rzeczy wartościowe oraz środki finansowe mieszkaniec może powierzyć do przechowania w kancelarii Domu do zabezpieczonej kasetki, zamykanej na klucz, znajdujący się u pracownika socjalnego.

edukacyjne  

- uczęszczanie na zajęcia do przedszkola integracyjnego celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka / zajęcia indywidualne i grupowe/,

- pobieranie nauki szkolnej  na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej - przysposabiającej do pracy oraz korzystanie z zajęć rewalidacyjno- wychowawczych / indywidualnych lub zespołowych - zgodnie z zaleceniem poradni psychologiczno-pedagogicznej/.