strona główna o nas kontakt mapa strony

motto

"MIŁOŚĆ ODDAJE Z RADOŚCIĄ WSZYSTKO,

STALE CODZIENNIE WSZYSTKO..."

/BŁ. M.TERESA /

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.


Głównym celem działalności Domu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie całodobowej opieki oraz świadczenie usług dla mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb osobowych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu.


Zapewnienie świadczenia właściwego zakresu usług odbywa się w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca opracowywane przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy składający się z pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przebywającej w placówce.

Zespół terapeutyczno - opiekuńczy - w skład którego wchodzą; psycholog, logopeda, neurologopeda, 2 terapeutów zajęciowych, fizjoterapeuta, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, 2 pracowników socjalnych, 3 pielęgniarki, 24 opiekunów oraz 4 pokojowe- spotyka się 2-3 razy w miesiącu w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu świadczonych usług i w celu przeprowadzenia ewaluacji.


Na terenie placówki prowadzona jest intensywna rehabilitacja oraz fizjoterapia. Dzieci korzystają z następujących form usprawniania: masaż suchy, masaż wibracyjny ( za pomocą specjalistycznej maty do wibracji),mata cieplna ( za pomocą maty Sanitherm o promieniowaniu IR), hydromasaż ( wanna do hydromasażu), masaż kończyn dolnych ( wirówka do kończyn dolnych), zabiegi oklepywania, ćwiczenia na piłce ( piłki gimnastyczne o różnej strukturze), ćwiczenia indywidualne, czynne, oddechowe, wspomagane, pobudzające, rozluźniające, muzyczno-manualne, koordynacyjne, równoważne, nauka chodu, czworakowania, pełzania, ścieżka zdrowia (na terenie ogrodu- drabinki, równoważnie, tor przeszkód), redresja, ogólna stymulacja rozwoju, pionizacja ( z wykorzystaniem pionizatorów ), ugul, ćwiczenia przy drabinkach i ławeczkach, rotor, basen suchy, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające, relaksacja (muzyka relaksacyjna, kołyska rehabilitacyjna,jonizator), lampa Bio- V, lampa sollux, lampa antydepresyjna, stepper, magnetronik, inhalacje.

Chłopcy dodatkowo biorą udział w zajęciach grupowych ogólnousprawniających (zawody sportowe, gra w piłkę, tor przeszkód, jazda na rowerze, nauka jazdy na koniu, na sankach, gry i zabawy ruchowe, nauka pływania, gimnastyka ruchowa).


Dzieci korzystają z systematycznej terapii logopedycznej i neurologopedycznej. Dla każdego z uczestników terapii opracowany jest program ukierunkowany na stymulowanie rozwoju mowy czynnej i biernej, doskonalenie wymowy już ukształtowanej i korygowanie występujących nieprawidłowości. Stosowane są ćwiczenia oddechowe, masaż logopedyczny, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia rytmizujące i słuchowe i inne w zależności od indywidualnych potrzeb. Dodatkowo stosowane są elementy z kinezjologii edukacyjnej, ćwiczenia na orientację w schemacie ciała, ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, nauka żucia, gryzienia, komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny.


Systematyczną pracę terapeutyczną wykonują instruktorzy terapii zajęciowej oraz specjalista stymulacji polisensorycznej, którzy prowadzą indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne za pomocą następujących metod: metoda Knilla, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbrone, elementy biblioterapii, arteterapia, stymulacja polisensoryczna, terapia zabawą, elementy muzykoterapii, terapia pedagogiczna, stymulacja małego dziecka wg Programu od 0 do 3 lat, ergoterapia, terapia osiągania umiejętności społecznych, elementy masażu twarzy wg Castillo – Moralesa, elementy masażu relaksacyjnego wg metody Shantali, zajęcia rekreacyjne i relaksacyjne, silwoterapia, elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz i inne.


Instruktor ds. kulturalno-oświatowych kieruje całokształtem działalności kulturalno-oświatowej na terenie placówki i poza placówką. Mieszkańcy Domu biorą czynny i bardzo aktywny udział w wielu wydarzeniach, imprezach i wycieczkach oraz projektach z zakresu kultury i sztuki, rehabilitacji społecznej, zdrowia, hipoterapii, w organizowanych spotkaniach integracyjnych, imprezach kulturalno – oświatowych, różnych formach spędzania wolnego czasu, zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zabawach i grach ruchowych i innych.

Na terenie Domu funkcjonuje Samorząd mieszkańców, którego opiekunem jest instruktor ds. kulturalno-oświatowych. Spotkania odbywają się zasadniczo raz na miesiąc i częściej w razie potrzeby w celu podejmowania inicjatyw związanych ze świętowaniem, spędzaniem wolnego czasu, nowymi propozycjami ze strony wychowanków itp. W placówce istnieje także drużyna harcerska „Tęcza” , która bierze udział w biwakach, wędrówkach górskich, spotkaniach z innymi drużynami.


Dzieci przebywające w naszej placówce objęte są opieką psychologa. Psycholog poza koordynacją zespołem terapeutyczno-opiekuńczym zajmuje się również badaniem i sporządzaniem opinii psychologicznych dla podopiecznych. Prowadzona jest także terapia psychologiczna indywidualna i grupowa.


Podopieczni mają zapewnioną edukację w zakresie pobierania nauki szkolnej na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej – przysposabiającej do pracy. Dzieci o głębokim stopniu niepełnosprawności korzystają z zajęć rewalidacyjno – wychowawczych / indywidualnych lub zespołowych/. Młodsi mieszkańcy uczęszczają do przedszkola integracyjnego w celu wczesnego wspomagania rozwoju.


Opiekunowie poszczególnych grup wychowawczych zwracają szczególną uwagę w pracy z dzieckiem  na coraz większe usamodzielnianie w zakresie samoobsługi, usprawnianie i uspołecznianie - integrację z otoczeniem na miarę indywidualnych psychofizycznych możliwości i potrzeb.


Działania opiekuńcze Domu wspomagane są przez prace wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia Charytatywno- Opiekuńczego im. Bł. M. Teresy Gerhardinger działającego przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach.

...................................

.......................................................

...................................................................

 

.................................................

...........................................

...................................